Co to jest dług publiczny?

Gospodarka i jej wskaźniki pomagają zrozumieć, jak rozwija się kraj i jaka jest jakość życia jego mieszkańców. Czas porozmawiać o ważnym wskaźniku: długu publicznym.

Co to jest dług publiczny?

Dług publiczny jest czynnikiem, który przedstawia całkowite niespłacone zadłużenie zaciągnięte przez rząd centralny danego kraju. Jest on zwykle wyrażany jako proporcja produktu krajowego brutto (PKB). Odnosi się również do wszystkich długów państwa wobec innych krajów lub osób. Jest to mechanizm pozyskiwania środków finansowych poprzez emisję papierów wartościowych takich jak np. obligacje. Dowiedz się jak działa machina zarządzania państwem dzięki portalowi – www.epuap.pl

W ten sposób państwo zaciąga dług, aby rozwiązać problemy z płynnością: gdy środki pieniężne w kasie nie wystarczają na pokrycie natychmiastowych płatności lub na sfinansowanie średnio- lub długoterminowych projektów.

Dług publiczny jest ważnym źródłem środków dla rządu na finansowanie wydatków publicznych i pokrycie luk budżetowych. Dług publiczny jako procent PKB jest zazwyczaj stosowany jako wskaźnik zdolności rządu do wypełnienia swoich przyszłych zobowiązań.

Rodzaje długu publicznego

Istnieją trzy rodzaje długu publicznego, przeanalizujmy je poniżej:

Dług krajowy i zewnętrzny: Pożyczki publiczne obrębie kraju, nazywane są długiem krajowym. Pożyczki publiczne od innych krajów nazywane są długiem zewnętrznym. Dług zewnętrzny pozwala na import realnych zasobów, pozwala krajowi konsumować więcej niż produkuje, długi zewnętrzne to pożyczki od obcych rządów, MFW, Banku Światowego itp.

Dług produktywny i nieproduktywny: gdy rząd pożycza pieniądze na wydatki rozwojowe, takie jak projekty energetyczne, zakładanie przemysłu ciężkiego itp., wtedy dług jest produktywny. Kiedy rząd zaciąga pożyczki na cele nie związane z rozwojem, takie jak na przykład programy socjalne, dług staje się nieproduktywny, ponieważ nie generuje w zamian żadnych dochodów.

Dług przymusowy i dobrowolny: Gdy rząd pożycza od jednostek przy użyciu metod przymusu, uzyskane w ten sposób pożyczki nazywamy przymusowym długiem publicznym. Najczęstszym przykładem tego typu długu są podatki.
W innych przypadkach rząd udziela pożyczek poprzez emisję papierów wartościowych.